Regulamin świadczenia usług

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Panel klienta UniqSoft, dostępny pod adresem internetowym https://uniqsoft.pl/panel, prowadzony jest przez Adriana Iwanek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą UniqSoft Adrian Iwanek pod adresem Jana Matejki 1A, 85-061 Bydgoszcz, NIP 558-17-51-732, REGON 340736189.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców traktowanych jak konsument, jak i do Przedsiębiorców korzystających z usług firmy i określa zasady korzystania z Panelu klienta oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Panelu.

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Usługodawcą umowę w ramach Panelu klienta, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Usługodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą UniqSoft Adrian Iwanek, NIP 558-17-51-732, REGON 340736189.
 3. Klient – każdy podmiot korzystający z usług za pośrednictwem Panelu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Panelu.
 5. Przedsiębiorca traktowany jak konsument – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która traktowana jest jak konsument przy zawieraniu umowy nieposiadającej dla niej charakteru zawodowego, a także której nie zawiera w ramach dokonywanych codziennie czynności wynikających z przedmiotu działalności gospodarczej, który wskazała w CEIDG.
 6. Panel – panel klienta prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym https://uniqsoft.pl/panel
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Panelu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Panelu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi lub Usług z Usługodawcą.
 10. Konto – konto klienta w Panelu, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Panelu.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Panelu umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Usług do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym okresu świadczenia i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Panelu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Usługi, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności okresu świadczenia.
 13. Usługa – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Panelu Klienta. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też umowę o świadczenie usług.

§ 3
Kontakt z Usługodawcą

 1. Adres Usługodawcy: Jana Matejki 1A, 85-061 Bydgoszcz
 2. Adres e-mail Usługodawcy: office@uniqsoft.pl
 3. Numer telefonu Usługodawcy: +48 600 977 485
 4. Klient może porozumiewać się ze Usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania z Panelu, w tym przeglądania dostępnych Usług i składania na nie zamówień, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5
Informacje ogólne

 1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Panelu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Panelu klienta z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie Usług znajdujących się w Panelu oraz składanie zamówień przez Klienta możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 3. Ceny podane w Panelu są podane w polskich złotych i są cenami netto.
 4. W przypadku Umowy obejmującej abonament lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

§ 6
Zakładanie Konta w Panelu

 1. Aby założyć Konto w Panelu, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail, hasło, nazwa firmy, adres rozliczeniowy, numer telefonu.
 2. Założenie Konta w Panelu jest darmowe.
 3. Logowanie się do Panelu odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Panelu,
 2. wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
 3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8
Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. Płatności elektroniczne,
  2. Płatność kartą płatniczą.
 2. Datą płatności jest otrzymanie potwierdzenia o otrzymaniu środków przez pośrednika płatności.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Panelu klienta zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. W przypadku płatności za domeny, Klient zobowiązany jest do płatności należności z góry. Po potwierdzeniu płatności, domeny będą automatycznie przedłużane lub rezerwowane. Brak zapłaty należności z tytułu domeny z góry może uniemożliwić Usługodawcy przedłużenie lub rezerwację domeny.
 5. Brak opłacenia należności z tytułu przedłużenia domeny w wyznaczonym terminie może spowodować podniesienie przez Usługodawcę opłaty z tego tytułu co wynika z opłat nakładanych na Usługodawcę przez operatorów domen. Usługodawca o konieczności podniesienia opłaty z tytułu przedłużenia każdorazowo będzie informował za pośrednictwem wiadomości email.
 6. Po opłaceniu Usługi przez Klienta, zostanie ona aktywowana najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku przedłużenia hostingu, przedłużenia domeny lub rezerwacji domeny, aktywacja jest dokonywana jest natychmiast po otrzymaniu wpłaty.
 7. Dostawa Usług odbywa się na terenie Unii Europejskiej oraz poza wskazanym obszarem gdy druga strona zaakceptuje niniejszy regulamin.
 8. Żadna ze Stron nie może przelać wierzytelności wynikającej z umowy sprzedaży bez pisemnej zgody drugiej Strony pod rygorem nieważności.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca traktowany jak konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo odstąpienia ograniczone jest jednak w przypadku domen z uwagi na to, że Usługodawca korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, które zajmują się domenami stąd ewentualne prawo odstąpienia od umowy skuteczne będzie względem podmiotu, na rzecz którego dokonano wpłaty z tytułu rezerwacji lub przedłużenia domeny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Usługi Konsumentowi lub Przedsiębiorcy traktowanemu jak konsument.
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca traktowany jak konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy traktowanego jak konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie, przy czym Usługodawca dopuszcza możliwość przesłania mu skanu podpisanego oświadczenia w sposób określony w ust. 4 niniejszego paragrafu.
 4. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy - dane kontaktowe Usługodawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie może zostać skonstruowane samodzielnie, jednak istnieje możliwość skorzystania z przykładowego oświadczenia udostępnionego przez Usługodawcę pod tym linkiem.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:

  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy traktowanemu jak konsument niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy traktowanego jak konsument o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
  3. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę traktowanego jak konsument użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca traktowany jak konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy traktowanemu jak konsument w odniesieniu do Umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest Usługa utworzona według specyfikacji Konsumenta (lub Przedsiębiorcy traktowanego jak konsument) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy traktowanego jak konsument, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 11
Reklamacja

 1. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Usługodawcy.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Usługodawca swoją odpowiedź dotyczącą zgłoszenia reklamacyjnego prześle do zgłaszającego za pośrednictwem poczty elektronicznej tj. na wskazany przez zgłaszającego adres email.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy traktowanego jak konsument z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Dane osobowe w Panelu klienta

W związku z realizacją wymogów z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych Klienta w celu zawarcia i wykonania Umowy, tj.:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe pozyskane przed lub w trakcie zawierania umowy wykorzystane zostaną w następujących celach:

  1. zawarcia i wykonania łączącej Strony umowy, w tym również rozpoznania ewentualnych reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. wykonania ciążących na Usługodawcy obowiązków prawnych wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego, w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c),
  3. ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, co może obejmować sprzedaż wierzytelności Klienta innemu podmiotowi, czyli uzasadnionym interesie Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dane osobowe Usługodawca będzie przetwarzać przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów, czyli:

  1. przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania umowy oraz okres, po którym nastąpi przedawnienie się roszczeń wynikających z umowy;
  2. przez okres określony w przepisach prawa, w szczególności przez okres, w którym przepisy nakazują Usługodawcy przechowywać faktury i dokumenty księgowe.
 4. Podane dane osobowe będą udostępniane następującym podmiotom:

  1. podmiotom, które dostarczają i wspierają systemy teleinformatyczne Usługodawcy;
  2. podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi prawne, doradcze, audytowe;
  3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, spedycyjną i przewozową;
  4. podmiotom podwykonawczym, których działanie jest niezbędne do wykonania umowy;
  5. podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcyusługi księgowe.
 5. Podane dane osobowe mogą zostać przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (czyli obszar Unii Europejskiej oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii) w przypadku skorzystania z pomocy dostawców spoza EOG w celu wykonania umowy na rzecz Klienta, przy czym Usługodawca podejmuje wszelkie działania.w celu zapewnienia, że w przypadku przekazania danych Klienta poza obszar EOG zostaną zastosowane odpowiednie środki kontroli Iinne w celu chronienia tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi o ochronie danych.
 6. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednak nie będzie to miało dla Klienta negatywnych skutków.
 7. Klient posiada prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę oraz prawo ich sprostowania,
  2. wnioskowania o usunięcie danych osobowych (jeżeli są przetwarzane bezpodstawnie), o ograniczenie ich przetwarzania oraz do żądania przeniesienia danych do innego administratora,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Usługodawcę,
  4. w razie udzielenia zgody na przetwarzanie danych w innym zakresie lub celu niż wynikające zust.3, Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Niezależnie od powyższych uprawnień Klient posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Panel klienta zawierane są w języku polskim. Umowy mogą być również zawierane w języku angielskim oraz polskim (umowa dwujęzyczna) jednak w takiej sytuacji językiem dominującym jest język polski.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Informacja dotycząca samej zmiany regulaminu jak i informacji dotyczących szczegółów zmian zostanie przesłana do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu maksymalnie 2 dni od dokonanej zmiany, przy czym skutek takiej zmiany względem klienta będzie następował z momentem, w którym mógł on się ze zmianą zapoznać.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. W przypadku wytoczenia powództwa sądowego, sądem właściwym jest sąd właściwy dla Usługodawcy.
 6. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, z mocy prawa lub ostatecznego lub prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność.